FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हालसम्म प्रकाशित ऐनहरु ७९-८० 02/01/2023 - 11:03 PDF icon कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ , PDF icon गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ , PDF icon गाउँपालिकाको आकस्मिक कोष ऐन २०५७ , PDF icon गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी संयोजन ऐन २०७८ , PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसाय सम्बन्धि ऐन २०७५ , PDF icon न्यायिक समितिको कार्यविधि सम्बन्धि ऐन २०७५ , PDF icon विपत् व्यवस्थापन ऐन २०७५ , PDF icon शिक्षा ऐन प्रथम संसोधन २०७७ , PDF icon सहकारी ऐन २०७५ , PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७७
हाल सम्म प्रकाशित कार्यविधि हरु ७५/७६ 08/29/2018 - 15:12 PDF icon आर्थिक कार्यविधि २०७५ , PDF icon उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५, PDF icon एफ एम रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधी २०७७ , PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ , PDF icon मालसमान लिलामविक्री कार्यविधि २०७८ , PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधी २०७५